Процесирани избирачки места  18.12.2018 18:55:56 100% = 2976 од 2976
Процесирани избирачки места
Општина Проценти Број на избирачки места
АЕРОДРОМ 100,00% 77 од 77
АРАЧИНОВО 100,00% 8 од 8
БЕРОВО 100,00% 16 од 16
БИТОЛА 100,00% 152 од 152
БОГДАНЦИ 100,00% 10 од 10
БОГОВИЊЕ 100,00% 30 од 30
БОСИЛОВО 100,00% 18 од 18
БРВЕНИЦА 100,00% 18 од 18
БУТЕЛ 100,00% 31 од 31
ВАЛАНДОВО 100,00% 23 од 23
ВАСИЛЕВО 100,00% 17 од 17
ВЕВЧАНИ 100,00% 3 од 3
ВЕЛЕС 100,00% 73 од 73
ВИНИЦА 100,00% 30 од 30
ВРАПЧИШТЕ 100,00% 27 од 27
ГАЗИ БАБА 100,00% 78 од 78
ГЕВГЕЛИЈА 100,00% 35 од 35
ГОСТИВАР 100,00% 89 од 89
ГРАДСКО 100,00% 10 од 10
ДЕБАР 100,00% 24 од 24
ДЕБАРЦА 100,00% 28 од 28
ДЕЛЧЕВО 100,00% 33 од 33
ДЕМИР КАПИЈА 100,00% 11 од 11
ДЕМИР ХИСАР 100,00% 40 од 40
ДОЈРАН 100,00% 8 од 8
ДОЛНЕНИ 100,00% 39 од 39
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 100,00% 39 од 39
ЖЕЛИНО 100,00% 26 од 26
ЗЕЛЕНИКОВО 100,00% 15 од 15
ЗРНОВЦИ 100,00% 4 од 4
ИЛИНДЕН 100,00% 19 од 19
ЈЕГУНОВЦЕ 100,00% 20 од 20
КАВАДАРЦИ 100,00% 54 од 54
КАРБИНЦИ 100,00% 16 од 16
КАРПОШ 100,00% 62 од 62
КИСЕЛА ВОДА 100,00% 68 од 68
КИЧЕВО 100,00% 106 од 106
КОНЧЕ 100,00% 10 од 10
КОЧАНИ 100,00% 56 од 56
КРАТОВО 100,00% 35 од 35
Општина Проценти Број на избирачки места
КРИВА ПАЛАНКА 100,00% 44 од 44
КРИВОГАШТАНИ 100,00% 13 од 13
КРУШЕВО 100,00% 22 од 22
КУМАНОВО 100,00% 128 од 128
ЛИПКОВО 100,00% 26 од 26
ЛОЗОВО 100,00% 9 од 9
МАВРОВО И РОСТУША 100,00% 34 од 34
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 100,00% 14 од 14
МАКЕДОНСКИ БРОД 100,00% 51 од 51
МОГИЛА 100,00% 23 од 23
НЕГОТИНО 100,00% 25 од 25
НОВАЦИ 100,00% 23 од 23
НОВО СЕЛО 100,00% 19 од 19
ОХРИД 100,00% 73 од 73
ПЕТРОВЕЦ 100,00% 16 од 16
ПЕХЧЕВО 100,00% 9 од 9
ПЛАСНИЦА 100,00% 5 од 5
ПРИЛЕП 100,00% 132 од 132
ПРОБИШТИП 100,00% 44 од 44
РАДОВИШ 100,00% 40 од 40
РАНКОВЦЕ 100,00% 13 од 13
РЕСЕН 100,00% 47 од 47
РОСОМАН 100,00% 10 од 10
САРАЈ 100,00% 34 од 34
СВЕТИ НИКОЛЕ 100,00% 33 од 33
СОПИШТЕ 100,00% 13 од 13
СТАРО НАГОРИЧАНЕ 100,00% 38 од 38
СТРУГА 100,00% 78 од 78
СТРУМИЦА 100,00% 77 од 77
СТУДЕНИЧАНИ 100,00% 21 од 21
ТЕАРЦЕ 100,00% 25 од 25
ТЕТОВО 100,00% 92 од 92
ЦЕНТАР 100,00% 66 од 66
ЦЕНТАР ЖУПА 100,00% 15 од 15
ЧАИР 100,00% 62 од 62
ЧАШКА 100,00% 29 од 29
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 100,00% 13 од 13
ЧУЧЕР - САНДЕВО 100,00% 14 од 14
ШТИП 100,00% 69 од 69
ШУТО ОРИЗАРИ 100,00% 19 од 19
Интерактивна мапа на Република Македонија
Статистички информации
Вкупно
Регистрирани гласачи 1.743.403
Вкупен број на избирачки места 2.976
 
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци (без ЗРЛ) 2.976 / 100,00%
Вкупно гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци 1.164.687
Број на важечки гласачки ливчиња 1.124.398
Број на неважечки гласачки ливчиња 40.289
Одѕив на гласачи од избирачките места од кои пристигнале податоци 66,81%
Одѕив
Вкупно
Регистрирани гласачи
Вкупен број на избирачки места
 
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци (без ЗРЛ)
Вкупно гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци
Одѕив на гласачи од избирачките места од кои пристигнале податоци

Одберете општина за да Ви се прикажат резултати
Основни изборни единици